"Case i bedriftsøkonomisk analyse"


Til nedlasting

Rettelser

4. utgave - 3. opplag

 1. s 14, i andre punkt nederst på siden vedr. skyldig arbeidsgiveravgift skal datoen være 27.12.20x1 (ikke 20x4!)

 2. s 173, linje 4 i svar 11) skal være: (641 963 + 1 302 750) / (9 912 000 + 538 000) = 12,8 % (ikke 18,3 %!)

 

4. utgave - 2. opplag 

 1. s 14, i andre punkt nederst på siden vedr. skyldig arbeidsgiveravgift skal datoen være 27.12.20x1 (ikke 20x4!)

4. utgave - 1. opplag

 1. s 16, i siste linje i tabellen skal tallene være: GBP 65 000 og kr 799 500

 2. s 20, moment d, helt til slutt, en tilleggsopplysning : "Det er per 31.12.20x1 påløpt rentekostnader med kr 1 175 i tillegg til det som gjelder de spesielt omtalte lån/kreditter."

 3. s 21, i tabellen under p. j) skal kursene ovenfra og nedover være: 40, 65, 270, 920, 230 og 280. Kursene som står der, er en gjentakelse av kostprisene.

 4. s 30, kontonr. for Andre driftskostnader kan med fordel rettes til 7790. Dette gjelder også på s 58 og 60, men betydningen av rettelsen er minimal.

 5. s 32, nesten nederst i tabellen: Andre fordringer skal være 130 000 og Bankinnskudd, kontanter 889 614. Summene forblir uendret.

 6. s 62, i tabellens kolonne for 20x1, skal renteinntekter være 159 696 og annen finansinntekt 54 000. Summene blir uendret.

 7. s 78, i oppstillingen nederst endres  "Urealisert valutatap kunder" til -1 500 ( i stedet for -4 500), og summen til 40 937 826, som da stemmer med tallet som fremkommer i selve kontantstrømoppstillingen på s.47.

 8. s 79, i oppstillingen øverst, 3. innrykkede linje: +35 750 rettes til +32 750 (forklaringsparentes endres til :+54 000 - 20 000 - 1 250), og SUM  endres fra -13 543 424 til -13 546 424, som da stemmer med tallet som fremkommer nesten øverst på s.47.

 9. s 154, oppgave 2, spm. VII: Svaret skal være 29,2  %, ikke 31,8 %

 10. s 156: Svarnummerne er gått litt i ball. De fire første linjene er svar 14). De øvrige svarnummer må økes med en, slik at siste svar blir 20.

Om du foretrekker å lime inn korreksjonene 1-3 ovenfor, fremfor å notere rettelsene, kan du laste ned "innlimingsbitene" HER.

 

Kommentar til kontantstrømoppstillingen etter indirekte metode (s 46). Det gjøres oppmerksom på at løsningen representerer en liten forenkling i forhold til helt å følge " læreboka". Man ender opp med riktige tall nederst, men fordelingen mellom et par av hovedsummene vil avvike litt. Årsaken er en forenklet behandling av valutadifferansene på lån og kontanter, som egentlig ikke representerer kontantstrømmer. Strengt tatt skulle man satt inn en linje under kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for valutakursendring på lån og kontanter, +80 500. Da blir også tilført fra operasjonelle aktiviteter samme beløp som ved direkte metode. Samtidig skal da valutalånet komme under finansielle aktiviteter med opprinnelig kostpris (80 000 lavere enn i løsningsforslaget).  Til slutt kan man sette inn en linje for valutakursendring på kontantene, kr 500, på samme måte som ved direkte metode.

 

Tilbake til hovedsiden.