Viktige endringer pga. nye lovbestemmelser etter at boka ble utgitt:

 

Kapittel 2: Etablering, drift og avvikling av virksomhet

Enkeltpersonforetak, aksjeselskap og NUF er siden 2011 fritatt for plikt til å benytte revisor dersom ingen av følgende grenser blir overskredet:

·         Omsetningen er under 5 mill. kroner

·         Balansesummer er under 20 mill. kroner

·         Det utføres under 10 årsverk

AS har dermed fått samme fordel som NUF hadde tidligere mht. revisjonskostnader, og et av hovedargumentene for å velge NUF er dermed fjernet. Dette har da også medført en drastisk nedgang i antall registrerte NUF.

I tillegg er kravet til aksjekapital i AS redusert fra kr 100 000 til bare kr 30 000, og forskjellen til NUF er dermed ytterligere redusert. For ytterligere å krydre AS-formen kan man nå benytte deler av aksjekapitalen til å dekke kostnader ved stiftelsen. En bank kan bekrefte at aksjekapitalen er innbetalt kontant, mens man tidligere måtte få denne bekreftelsen fra en revisor.

Myndighetene har også liggende, siden 7/1-2011, interessante forenklingsforslag basert på samme utredning som lå til grunn for endringene nevnt foran, som kanskje snart blir vedtatt, selv om det ofte ikke går så fort:

·         Halvparten av aksjekapitalinnskuddet kan innbetales etter stiftelsen

·         Overkursfondet blir fri egenkapital (kan benyttes til utbytte om forutsetningene for øvrig er til stede)

·         Minimumskravene til vedtektene reduseres

·         Kravet til åpningsbalanse oppheves (Denne må i dag fortsatt bekreftes av revisor selv om virksomheten ikke har revisjonsplikt)

·         Selskapet kan i større grad yte lån og sikkerhetsstillelse for aksjeeiere

·         Generalforsamling kan avholdes på telefon, ved e-post eller ved sirkulasjon av dokumenter

·         Styremøter behøver ikke fysisk å finne sted, men det må skrives protokoll