Driftsregnskap og budsjettering (Gjønnes, Sending og Tangenes)


      Arbeidsheftet:

5. utgave 2008                       Klikk her, for å komme til forlagets side for boka

 

Rettelser

 1. 7-1-2008 s 120, oppg. 12.2: pkt. 1: 24 % endres til 25 %

 2. 6-4-2008 s 256, i nederste tabellen, to første linjer fjernes kr på 4 steder (gjelder antall og ikke kr). Under Våt 2 rettes Materialer i kr til kr 1 219 000

 3. 15/2-2010 Svar 12.11b, i tabellen, skal Sum kortsiktig gjeld endres til 4 965 236. I svar f endres AK 31.12. til 2 686 764, og i den påfølgende setning: Det betyr en reduksjon på 31 600 (1,2 %).

   

 

 

 

Læreboka:

2. utgave 2007                    Klikk her, for å komme til forlagets side for boka

 

Rettelser:

 1. 15-02-2005  s 368, siste avsnitt før 12.1.5: Tallet i 1.linje rettes til 4 288 667, i andre linje rettes første tallet til 11 733 000, i tredje linje rettes de tre første tallene til: 1 440 667 (=4 288 667 - 1 200 000 ......

 2. 15-02-2005  s 370, i formelen for Resultatgrad i andre ramme: Fortsett etter formelen som står der, fortrinnsvis på vanlig brøkstrek = (Resultat før e.o. + rentekostnader) / Salgsinntekt

 3. 15-02-2005  s 509, i formelen midt på siden (U 15.2): Nevneren i første brøken skal være "Driftsinntekter", ikke "Gjennomsnittlig totalkapital"

En liten budsjettmodell til nedlasting (omtalt på s. 400-403 i boka)

 

 

 

Rettelser til tidligere utgaver

                     

Rettelser  arbeidshefte 4. utgave 2006 :

 1. s 74, pkt. 1: 24 % endres til 25 %

 2. s 243, i pkt. c: I tredje linje settes "og" mellom skatt og prisstigning. Siste linje strykes.

 3. s 313: Punktene d), e), f) og g) endres til a), b), c) og d)

 4. s 328, nederste tabell: Arbeidsgiveravgift rettes til -129 494, feriepenger til -98 400 og resultat til 1 982 106

 5. s 329, siste linje i tabellen endres de 5 første tallene til: 42 500, 206 250, 518 340, 565 840, 965 895

Rettelser arbeidshefte  3. utgave 2004:

 1. 27-08-2004: s 36: Egentlig skulle det stått 14 000 og ikke 14 400 i spm. a. (1. linje og øverst i tabellen). Selv om dette ikke har noen konsekvenser for påfølgende spørsmål, anbefales rettelsen, slik at det blir konsistens med siste setning før spørsmål a. 

 2. 16-08-2004: s 55, spm. b, 1. setning: .... er kr 200 faste, hvorav kr 100 i salg/adm., og kr 400 variable.

 3. 27-08-2004: s 90, helt nederst. Trekk linjen under Selvkost helt ut til høyre.

 4. 16-08-2004: s 92, spm. j, 1. setning på slutten:  .... lønn endres til material. I spm. m, 1. setning: .... en pris av kr 500 med totale VK per enh.  på kr 350.

 5. 01-10-2004: s 103, iI  tabellen øverst, høyre kolonne: 10 400 endres til 10 000. Summene er OK!

 6. 27-10-2004: s 128, Tilleggsinfo foran tabell a: Budsjettert salgspris for Alfa er kr 5 000.

 7. 27-10-2004: s 150, første ordet i 3. linje i pkt. 9: "første" endres til "andre"

 8. 16-08-2004: s 188, spm. b, 1. linje: "negative" endres til "positive"

 9. 04-11-2004: s 190, tabellen under a, i tallkolonne 1: 4 321 200 endres til 4 517 200, i tallkolonne 3: 37 440 endres til 18 720. I spm. d: 200,83 endres til 241,30. På s 191 strykes spm. g.

 10. 16-08-2004: s 216, i første tabellen, høyt oppe: 105 000 endres til 120 000.

 11. 31-10-2004: s 217, i spm. f, i 8. linje: Endre 6 000 til 3 300 enheter

 12. 09-01-2004: s 228, nederst i tabellen, de tre linjene med faste kostnader, er tre tall falt ut under. Tallene er ovenfra og nedover: 33 000, 101 100 og 129 060

 

Rettelser lærebok 1. utgave, 2. opplag :  

 1. s 460, 2. linje, skal være: ....... som disponerer respektive 40 % og 60 % av arealet.

        En liten budsjettmodell til nedlasting (omtalt på s. 265-268 i boka)

 

Rettelser lærebok 1. utgave, 1. opplag :  

(sist oppdatert 12-02-2006)

 1. s 250, 2. heading: Det skal være "..... for varer og tjenester" (ikke "av ....")

 2. s 410, siste avsnitts innledning: "I den første andre ......". Videre rettes "boks 2" til "boks 1", og denne rettelsen gjentas 2 ganger øverst på s 411

 3. s 486, i egenaktiviteten: 250 inspeksjoner rettes til 300. Svar 1 blir da: kr 2 500 x 80 = kr 200 000

 4. s 518, i egenaktiviteten mot slutten av svarets 2. avsnitt: 800 000 rettes til 600 000 to steder, og 800 rettes til 600

 5. s 519, i nest siste avsnitt: Kr 280 rettes til 290 to steder, kr 120 rettes til 210 og kr 100 rettes til 190

 6. 15-02-2005  s 535, egenaktivitet 18.4, 3-4. linje i svaret endres til:  "... med kr 1 550 000 (= 200 000 + 500 000 +850 000). Resultatet blir da et tap på kr 800 000, dvs. kr 50 000 mindre enn ved fortsatt drift." Supplerende kommentar ut over teksten i boka: Fortsatt drift har en merverdi på kr 50 000, noe man får frem direkte om ikke-beslutningsrelevante kostnader (de kr 850 000 i driftsuavhengige kostnader) holdes utenfor regnestykket. Konklusjonen om fortsatt drift opprettholdes siden det er kr 50 000 mer fordelaktig, i tillegg til de andre litt mer ukvantifiserte argumentene for fortsatt drift. Konklusjonen/beregningene bygger på at lønnskostnadene på kr 1 000 000 oppgitt i innledningen delvis er lønn knyttet til produksjonen (variabel kostnad som fanges opp i beregningen av dekningsbidrag/dekningsgrad).