Grunnleggende regnskap  -   Aage Sending

Forslag til rettelser/avklaringer mottas med stor glede på mailadressen: aage.sending@fagbokforlaget.no

Supplerende materiale

 

Rettelser til 4. utgave:

Etter at 4. utgave kom, er det skjedd følgende endringer fra 2016:

Dette vil naturligvis bli oppdatert når det kommer ny utgave, men disse tingene isolert sett kan ikke forsvare en ny utgave.

 

 

Rettelser til 2. opplag (2015)

 1. s 265, i tabellen, 1. posteringslinje: +75 000 endres til +70 000 (øvrige tall på raden er korrekte)

 2. s 424: Tekst på konto 3510 (nesten øverst i venstre kolonne) rettes til Endring opptjent garanti-/serviceinnekt

 3. Kommer snart!

 

Rettelser til 1. opplag (2014)

 1. s 70, siste linje i det første store avsnittet, helt på slutten av linja: - (kredit) skal erstattes med + (debet)
 2. s 88 og 98, i øverste tabell på begge sider: Bare første konto (Kontanter og bank) skal stå under Eiendeler, resten under Egenkapital/gjeld. Om du fremfor å rette, heller vil laste ned tabellene og klistre de over den gamle, finner du dem HER.
 3. s 103 og 165: Fra jauar 2015 gjelder nye regler for innrapportering av grunnlag arbeidsgiveavgift, skattetrekk mv. Innen 5 dager etter en måneds utløp skal rapporteringen skje, men betalingen skjer hver 2. måned som før. Dette medfører behov for en justering på s 103, 2. og 5. punkt, siste setning. På s 165, 1. avsnitt gjøres en tilsvarende endringsnotat om at innrapporteringen skjer månedlig fra januar 2015. Samtidig kan nest siste vsnitt i teksten med fordel strykes, fra "Ved innrapporteringen av ........."

 4. s 132 (9.1.1), i 4. siste linje i tabellen gjøres et lite tillegg: Betalt påløpne renter ...... I 3. siste linje legges til på slutten: .... tapt og som det ikke er avsatt for tidligere

 5. s 168 (10.2.2), nest siste linje i tabellen er noe falt ut: 2770 Skyldig arb.g.avg. 

 6. s 174, 4. rad i tabellen øverst: rett 384 000 til 324 000.
 7. s 207 (13.8.3), i tabellen er tre tall delvis falt ut på de tre første kontoene. De skal være, ovenfra og nedover: +3 332 500, +2 100 000 og +1 800 000 (i stedet for +3, +2 og +1)
 8. s 291 (16.5.1), siste setning i spm. b) strykes: Enn likviditeten? Det er ikke opplysninger nok til å svare på dette.
 9. s 295, nest siste linje i g): Endre 20 % til 60 %

 10. s 307, punkt 18, underpunkt 3 om "Regnskapsmateriale ...." har det vært litt frem og tilbake fra myndighetene, men i øyeblikket ser det ut til at følgende er dekkende:

 11. Oppbevaringstiden for det mest sentrale regnskapsmateriale er fra 1. januar 2015 redusert fra ti år til fem år etter regnskapsårets slutt. Men på noen områder gjelder fortsatt fristen på 10 år:

  -   Prosjektregnskap i bygge- og anleggsbransjen, samt byggekontrakter, kontrakter med underentreprenører, timelister mv.

  -   Kunde- og leverandørspesifikasjoner for banker og finansieringsforetak.

  -   Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven.

   -   Utenlandske foretak på norsk sokkel.

  -   Foretak som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport har en frist på 15 år.

  Etter at regnskapskontroll er iverksatt eller er planlagt, kan skattemyndighetene pålegge lengre oppbevaringsplikt enn 5 år.

 12. s 338 (19.8.8), i heading på tabellen øverst skal det være 20x8 og 20x7, ikke 20x5 og 20x4. I tillegg:  I balanseoppstillingen midt på siden: Annen kortsiktig gjeld endres i begge kolonner: 2 200 000 1 400 000   2 240 000 1 640 000
 13. s 343 (19.8.9), spm. e), et tillegg i 3. linje: Trukket på kassekreditten 31.12.20x8 utgjør kr 800 000.
 14. s 390, svar f) i 5.4.2 skal være: Anleggsmidler 400 (ikke 0), Omløpsmidler 1 200 + 1 500 + 600 (ikke 1 000) = 3 300 (ikke 3 700)
 15. s 396, (7.7.1): Under bilagskolonnen 4+5+6 er falt ut +3 750 på konto 2710. Sett dette ved siden av de -200 som allerede står der. Beløpet er kommet med i løsningen for øvrig (UB og ulike oppstillinger).
 16. s 397, løsning 7.7.2, 1. linje: 10a endres til 10b. På denne siden er også løsningen på egentreningsoppgave 8.6.1 falt ut. Løsningsforslag: a) Transaksjonsprinsippet gjelder verdifastsettelsen på en transaksjon. b) Sammenstillingsprinsippet står sentralt ved fastsettelsen av kostnadene. Kostnaden er den verdioppoffring som har skapt periodens inntekt. c) Forsiktighetsprinsippet sier at man tar en kostnad straks den truer (dvs. før den er sikker), mens en inntekt først tas når den er sikker (ikke bare sannsynlig). (For fyldigere svar, se teksten til kapittel 8)
 17. s 405, i løsning til 14.3.1, 1. linje, strykes alternativ 14

 18. s 410, 15.3.5: Her skal alle beløp på 28 000 endres til 27 000 (4 steder) siden vi bruker 27 % skatt, ikke 28 %. I svar f) endres 5 600 til 5 400

 

Rettelser til løsningsforslagene på læreroppgavene (beregnet først og fremst på forelesere). Løsninger sendt ut etter angitt rettelsesdato, skal være oppdatert med endringene. Forelesere kan når som helst be om et ajourført løsningforslag fra aage.sending@gmail.com

 1. 26/8-14 7.4.1 c) i 1. linje, siste kolonne, skal tallet være +699 860
 2. 3/9-14 2.5.1 f) i 2. linje: 160 000 endres til 960 000 og 188 000 til 988 000. I 3. linje endres 30 000 til 360 000 og 38 000 til 368 000. I siste linje endres 188 000 til 988 000, 38 000 endres til 368 000 og 150 000 til 620 000
 3. 29/9-14 10.3.4: på raden for post 5 skal det i siste kolonne stå 60 000, ikke 56 000
 4. 16/10-14 15.6.3 Beregningene i starten på løsningsforslaget, pkt. 8, skal være: 40 % av 1 400 000 = kr 560 000. Dette medfører rettelser i bokføringstabellen, kolonnen for moment 12 og kolonnen for endelig saldobalanse: Konto 2050 -842 000 og -1 688 340, konto 2800 -560 000 og -560 000, konto 8920 +560 000 og +560 000, konto 8960 +842 000 og +842 000. Dette gir to rettelser i resultatoppstillingen, helt på slutten: Til utbytte endres til 560 000 og Overført annen egenkapital endres til 842 000. I balansen, omtrent på midten, endres Annen egenkapital til 1 688 340 og Sum egenkapital 3 888 340. Lenger ned endres Utbytte til 560 000, Sum kortsiktig gjeld til 4 610 100 og Sum gjeld til 5 185 100.
 5. 21/10-14 14.7.1: I tabellen under pkt. b) skal verdien på Aker være 200 000 og urealisert gevinst 40 000. Det medfører også to rettelserpå siste linje: 960 000 980 000 og 250 000 270 000. Dette medfører også justering i tabellen under c): 250 000 270 000 tre steder, og i 1. linje i svar e): 960 000 980 000
 6. 7/11-14 19.8.8, tabellen i svar j): Den utfylte løsningen er for så vidt riktig, men de tre siste boksene (de lengst til høyre) i nedre gren avviker fra oppgaven. De skal endres til Driftsresultat 3 025 000, Andre fin.kostn. enn gjeldskostnader 0 og Renteinnt. og andre fin.innt. 75 000. Resten av nedre gren er OK. I kolonnen for midtboksene kan Salgsinntekter endres til Driftsinntekter to steder, men beløpene oppgitt er OK. Noen lurer spesielt på hvorfor øvre boks helt til høyre blir 900, når alle andre balanseposter er gjennomsnittstall. Aksjene er inkludert her, ellers må man ha en egen boks for disse for at ikke omløpsmidlene skal bli for laver. Om man ønsker å holde aksjene utenfor analysen fordi det vurderes som et biformål, må de også holdes utenfor totalkapitalen og eventuell avkastning på aksjene må holdes utenfor inntektene.
 7. 26/8-15 3.2.3, svar c, skal være: 2940 Ferielønn